Biz hakda

Jinjiang Huibang Zhongtian Machinery Co., Ltd. önümçiligi marketing bilen birleşdirýär

Kompaniýanyň maksady "Hil ilki, abraý iň gowy!"

Kompaniýanyň tertibi

Fujian welaýatynyň Jinjiang şäherinde ýerleşýän öz zawody bar.Onda 120-den gowrak işçi we tehnik, 25 söwda agzasy, ýyllyk önümçilik kuwwaty 50 million RBM bar.döwrebap ýylylyk bejergisini, sowuk tolkuny, işleýiş tehnikasyny we öňdebaryjy barlag enjamlaryny kabul edýän kompaniýa.Hil dolandyryşynyň we düzgünleriniň net ​​sözüni emele getiren önüm, ähli sarp edijiler tarapyndan gowy garşylanýar we ynanýar we Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Asiziň günorta-gündogaryna we ş.m. eksport edilýär.

sadw
Has köp zat barişgärleri
Söwda agzalary
Productionyllyk önümçilik kuwwatymillion ýuany

Gözleg we gözleg toparymyz hünär tehnologiýasyna we baý tejribä eýedir we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli hödürläp biler.Çylşyrymly simulýasiýa derňewi we ygtybarlylyk synagy arkaly inersenerlerimiz önümleriň öndürijiliginiň we hiliniň müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýandygyny üpjün edýärler.

Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy optimizirlemegi we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmagy, global gözleg we köpçülikleýin önümçiligiň üsti bilen çykdajylary azaltmagy we müşderilere bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmegi maksat edinýäris.Şeýle hem, müşderilerimiz bilen bilelikde ösýäris we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup, ýeňiş gazanarys.

Elmydama hil we hyzmaty birinji ýerde goýýarys, kärhanany dolandyrmagy we tehnologiki innowasiýalary yzygiderli ösdürýäris we müşderiler üçin has uly gymmatlyk döredip biljek kärhana bolmaga çalyşýarys.Customershli müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga we awtoulag pudagynyň ösüşini bilelikde ösdürmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

FAK

Daşary ýurtly müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmekleri üçin tüýs ýürekden hoş geldiňiz.