Awtoulag dolandyryş ýaraglarynyň görnüşleri

Asma, çarçuwanyň we okuň ýa-da tigirleriň arasyndaky ähli güýç geçiriji birikme enjamlary üçin umumy termin.Munuň netijesinde dörän yrgyldy ulagyň rahat işlemegini üpjün edýär.

safw (1)

Adaty asma gurluşy elastik elementlerden, ýol görkeziji mehanizmlerden we amortizatorlardan durýar, käbir gurluşlarda bamperler we stabilizator barlary bar.Elastik elementlere ýaprak çeşmeleri, howa çeşmeleri, rulon çeşmeleri we burulýan bar çeşmeleri girýär, häzirki zaman awtoulag süspansiýalary esasan rulon çeşmelerini we burulýan bar çeşmelerini ulanýar, käbir ösen awtoulaglar howa çeşmelerini ulanýar.

Asma awtoulagda çarçuwany we tekeri elastik birleşdirýän we awtoulagyň dürli çykyşlary bilen baglanyşykly möhüm gurnama.Daşardan seredeniňde, awtoulagyň asmagy diňe birnäçe çybyklar, turbalar we çeşmeler, ýöne beýle ýönekeý diýip pikir etmäň.Munuň tersine, awtoulag asmagy ajaýyp talaplary ýerine ýetirmek kyn awtoulag gurnamagynyň bir görnüşidir, sebäbi asma awtoulag rahatlygynyň we işleýiş durnuklylygynyň talaplaryna laýyk gelmelidir we bu iki tarap biri-birine ters gelýär.Mysal üçin, oňat rahatlyk almak üçin awtoulagyň titremesini ep-esli derejede berkitmeli, şonuň üçin pru springina ýumşak bolmaly, ýöne bahar gaty ýumşak bolsa, aňsatlyk bilen "baş atmagyna" sebäp bolar. tormozlamak, tizlenmäniň "kellesi" we agyr täsirleri.Ingykylmagyň erbet tendensiýasy awtoulagyň dolandyrylmagyna amatly däl we awtoulagyň durnuksyz işlemegine sebäp bolmak aňsat.

Garaşsyz tigir asma

Garaşsyz asma gurluşyň aýratynlygy, iki tarapdaky tigirleriň aýrylmaz çarçuwa bilen birikdirilmegi we tigirler we oklar çarçuwanyň ýa-da awtoulag korpusynyň aşagynda elastik süspansiýalar arkaly asylmagydyr.Garaşsyz asma ýönekeý gurluşyň, arzan bahanyň, ýokary güýjüň, amatly tehniki hyzmatyň we ulag süreniňizde öň tigir tekizliginde ownuk üýtgeşmeleriň artykmaçlyklaryna eýedir.Şeýle-de bolsa, oňaýsyzlygy we işleýiş durnuklylygy sebäpli, häzirki zaman awtoulaglarynda ulanylmaýar, esasanam ýük awtoulaglarynda we awtobuslarda ulanylýar.

Garaşsyz asma

Garaşsyz asma, iki tarapdaky tigirleriň elastik asma arkaly çarçuwanyň ýa-da korpusyň aşagynda özbaşdak asylýandygyny aňladýar.Onuň artykmaçlyklary: ýeňil agram, bedene täsirini azaltmak we tigiriň ýere ýapyşmagyny gowulandyrmak;ulagyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin ownuk gatylykly ýumşak çeşme ulanylyp bilner;awtoulagyň hereketlendirijiniň ýagdaýyny we agyrlyk merkezini peseldip biler, şeýlelik bilen awtoulagyň hereketlendirijiligini ýokarlandyrar;çep we sag tigirler özbaşdak bökýärler, bu bedeniň egilmegini we titremesini azaldyp biler.Şeýle-de bolsa, garaşsyz asma çylşyrymly gurluş, ýokary çykdajy we amatsyz tehniki hyzmat ýaly kemçilikleri bar.Döwrebap awtoulaglaryň köpüsinde dürli gurluş görnüşlerine görä isleg süňkleri, yzky gol, köp baglanyşyk, şem we MakFerson asma görnüşlerine bölünip bilinýän garaşsyz süspansiýalar ulanylýar.

safw (2)

Arzuwyň asmagy

Çekimli asma, tigiriň ulagyň ters tekizliginde süýşýän garaşsyz asmany aňladýar.Iki golly asma we iki golly asma görnüşlere bölünip bilner.

Singleeke arzuw süňküniň gurluşy ýönekeý, rulonyň merkezi beýik we rulona garşy ukyplylygy güýçlidir.Şeýle-de bolsa, häzirki zaman awtoulaglarynyň tizliginiň artmagy bilen, aşa köp rulon merkezleri tigirleriň traýektoriýasynda uly üýtgeşmelere we tigirleriň bökmegi bilen teker könelmegine sebäp bolup biler.Mundan başga-da, ýiti öwrülende çep we sag tigirleriň arasynda dik güýç geçirişi gaty uly bolup, yzky tigirleriň kamerasynyň köpelmegine sebäp bolýar.Yzky tigiriň berkligi peselýär, netijede ýokary tizlikli süýşmek şertleri bolýar.Bir islegli garaşsyz asma esasan yzky asma üçin ulanylýar, ýöne ýokary tizlikli sürmegiň talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli häzirki wagtda seýrek ulanylýar.Upperokarky we aşaky arzuw süňküniň uzynlygynyň deňdigine ýa-da ýokdugyna görä, goşa islegli garaşsyz asma iki görnüşe bölünýär: deň uzynlyk goşa arzuw we deňsiz uzynlyk goşa arzuw.Asma, kingpin ýapgyt burçuny hemişelik saklap biler, ýöne ýoluň giňligi ep-esli üýtgeýär (tekeriň ýekeje görnüşine meňzeýär), bu tekeriň çynlakaý könelmegine sebäp bolýar, şonuň üçin häzirki wagtda seýrek ulanylýar.Dürli uzynlykdaky goşa islegli süspansiýalar üçin, ýokarky we aşaky arzuw süňküniň uzynlygy dogry saýlanylsa we optimallaşdyrylsa, amatly tertip arkaly ýol giňliginiň we öň tigir tekizleme parametrleriniň üýtgemegi kabul ederlikli çäkde bolup biler. awtoulagyň ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.sürmek durnuklylygy.Häzirki wagtda deňsiz uzynlykdaky goşa arzuwly asma awtoulaglaryň öň we yzky süspansiýalarynda giňden ulanylýar we käbir sport awtoulaglarynyň we ýaryş awtoulaglarynyň yzky tigirleri hem bu asma gurluşyny ulanýar.

safw (3)

Köp baglanyşykly garaşsyz asma
Köp baglanyşyk asma, tigirleriň ýagdaýynyň üýtgemegine gözegçilik edýän (3-5) çybykdan ybarat asma.Köp baglanyşyk görnüşi tigiriň belli bir burçda ulagyň uzyn oky bilen aýlanmagyny üpjün edip biler, bu bolsa goluň görnüşi bilen ulagyň uzyn okunyň arasyndaky ylalaşykdyr.Süýşýän gol oky bilen awtoulagyň uzyn okunyň arasyndaky burçy dogry saýlamak, dürli derejeli asma asma we yzky gol asma artykmaçlyklaryny gazanyp biler we dürli öndürijilik talaplaryna laýyk bolup biler.Köp baglanyşyk asmagyň esasy artykmaçlygy, tigir sürlende ýoluň giňliginiň we aýagynyň üýtgemeginiň az bolmagydyr we sürüjiniň niýetine görä awtoulagyň sürýändigi ýa-da tormozlanýandygy sebäpli oňat öwrüp bilýär.Adetmezçiligi, awtoulagyň oky ýokary tizlikde ylgaýar.

Goluň asmagy
Yzly goluň garaşsyz asmagy, tigirleriň ulagyň uzyn tekizliginde süýşýän we ýeke yzly gol görnüşine we goşa yzly gol görnüşine bölünýän asma gurluşyna degişlidir.Tigir ýokaryk we aşak egilende, kingpiniň burç burçy köp üýtgeýär, şonuň üçin tigirde ýekeje yzly gol asma ulanylmaýar.Iki elli asma goltugyň iki yrgyldysy, paralel dört çyzykly gurluşy emele getirmek üçin deň uzynlykda ýasalýar, şonuň üçin tigirleriň ýokaryk we aşak bökmegi bilen kingpiniň kaster burçy hemişelik bolýar.Iki goşa gol asma esasan rul üçin ulanylýar.

Şem asylýar
Şem asmagyň gurluş aýratynlygy, tigirleriň çarçuwa berk berkidilen korpiniň oky boýunça ýokary we aşak hereket etmegidir.Şem şekilli asmagyň artykmaçlygy, asma deformasiýa edilende, korpusyň ýerleşiş burçy üýtgemez we diňe ýodajyk we tigir arabasy birneme üýtgär, şonuň üçin bu ruluň hereket etmegi we hereket etmeginiň durnuklylygy üçin aýratyn peýdalydyr. awtoulagŞeýle-de bolsa, şemiň asylmagynyň uly bir zyýany bar: awtoulagyň gapdal güýjüni kingpin ýeňinde göterip, ýeň bilen korpiniň arasynda sürtülme garşylygy ýokarlanýar we çynlakaý köýnek bolýar.Şem asmak häzirki döwürde giňden ulanylmaýar.

MakFerson
MakFerson asmanyň tekeri hem korpiniň üstünden süýşýän asma bolup durýar, ýöne şemiň asmagyndan tapawutlanýar, sebäbi onuň pyrryldap bilýär.“MacPherson” asma, swing goly we şem asma görnüşidir.Iki islegli asma asma bilen deňeşdirilende, “MacPherson” asmagynyň artykmaçlyklary şulardyr: ykjam gurluş, tigirler gysylanda öň tigirleriň deňleşdiriş parametrlerinde az üýtgeşiklik, oňat işleýiş durnuklylygy, ýokarky arzuw süňküni ýatyrmak we ýerleşişini ýeňilleşdirmek. hereketlendiriji we rul ulgamy; Şemiň asmagy bilen deňeşdirilende, süýşýän sütündäki gapdal güýç ep-esli gowulaşdy.MakFerson asma, esasan kiçi we orta göwrümli awtoulaglaryň öň asmagy üçin ulanylýar.“Porsche 911”, içerki “Audi”, “Santana”, “Xiali” we “Fukang” -yň öňdäki süspansiýalary “MacPherson” -yň garaşsyz süspansiýalarydyr.MakFerson asma iň tehniki asma gurluşy bolmasa-da, güýçli ýol uýgunlaşmagy bilen henizem çydamly garaşsyz asma bolup durýar.

safw (4)

Işjeň togtatmak

Işjeň asma, soňky on ýylda işlenip düzülen täze kompýuter tarapyndan dolandyrylýan asma.Mehanika we elektronikanyň tehniki bilimlerini birleşdirýär we birneme çylşyrymly ýokary tehnologiýaly enjamdyr.Mysal üçin, işjeň asma oturdylan Fransiýanyň Santilla şäherinde, asma ulgamynyň merkezi mikrokompýuterdir.Amplituda we ýygylyk, rul burçy we rul tizligi ýaly maglumatlar mikrokompýutere iberilýär.Kompýuter bu maglumatlary yzygiderli alýar we degişli pauza ýagdaýyny saýlamak üçin öňünden kesgitlenen çäkler bilen deňeşdirýär.Şol bir wagtyň özünde, mikrokompýuter her tigirdäki hereketlendirijileri özbaşdak dolandyrýar we amortizatorda nebit basyşynyň üýtgemegine gözegçilik edip, çişirýär, şonuň üçin talaplara laýyk gelýän asma hereketi islendik tigirde islendik wagt döredilip bilner.Şonuň üçin “Santiya” awtoulagy dürli hereketlendiriş usullary bilen enjamlaşdyrylandyr.Sürüji kömekçi gurallar panelinde "Adaty" ýa-da "Sport" düwmesini çekse, amatly amatlylyk üçin awtoulag awtomatiki usulda asma ýagdaýynda bolar.

Işjeň asma bedeniň hereketine gözegçilik etmek wezipesine eýedir.Tormozlamak ýa-da burçlamak wagtynda awtoulagyň inersiýasy baharyň üýtgemegine sebäp bolanda, işjeň asma inertial güýje garşy güýç döreder we şeýlelik bilen bedeniň ýagdaýynyň üýtgemegini azaldar.Mysal üçin, Germaniýanyň “Mersedes-Benz 2000 CL” sport awtoulagynda, awtoulag öwrülende, asma datçigi awtoulag korpusynyň meýlini we gapdal tizlenmesini derrew kesgitlär.Sensor maglumatlaryna esaslanyp, kompýuter deslapky çäkleri hasaplaýar we bedeniň arkaýynlygyny azaltmak üçin ýüküň asma ýerine nirede goýuljakdygyny derrew kesgitleýär.

Jinjiang Huibang Zhongtian Machinery Co., Ltd. 1987-nji ýylda döredildi. Gözleg we gözleg işlerini, dürli görnüşli awtoulag şassi böleklerini öndürmek we satmagy birleşdirýän häzirki zaman toplumlaýyn öndüriji.Güýçli tehniki güýç."Hil ilki, abraý ilki, müşderi ilki" ýörelgesine laýyklykda, ýokary, arassalanan, hünärmen we ýörite önümleriň ýöriteleşdirilmegine tarap dowam ederis we köp sanly içerki we daşary ýurt müşderilerine tüýs ýürekden hyzmat ederis!


Iş wagty: Apr-23-2023