Awtoulagyň öňündäki asma görnüşleri haýsylar

Awtoulag asmagy, rahatlygy üpjün etmek üçin möhüm bölekdir.Şol bir wagtyň özünde, çarçuwany (ýa-da göwre) we oky (ýa-da tigir) birleşdirýän güýç geçiriji komponent hökmünde awtoulagyň asmagy hem awtoulagyň howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm bölekdir.Awtoulag asmany üç bölekden ybarat: elastik elementler, amortizatorlar we degişlilikde bufer, nemlendiriji we güýç geçiriş roluny oýnaýan güýç geçiriji enjamlar.

SADW (1)

Adyndan görnüşi ýaly, öňdäki asma awtoulagyň öňündäki asma görnüşine degişlidir. Umuman aýdanyňda, ýolagçy awtoulaglarynyň öňdäki asmagy esasan garaşsyz asma bolup, köplenç MakFerson, köp baglanyşyk, goşa arzuw ýa-da goşa arzuw süňk görnüşinde bolýar.

MakFerson:
“MacPherson” iň meşhur garaşsyz süspensiýalardan biridir we adatça awtoulagyň öň tigirlerinde ulanylýar.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, “MacPherson” asma gurluşynyň esasy gurluşy rulon çeşmelerinden we amortizatorlardan durýar.Amortizator, stres edilende rulon çeşmesiniň öň, yzky, çep we sag süýşmeginden gaça durup biler we baharyň ýokary we aşak titremesini çäklendirip biler.Asma gatylygy we işleýşi urgynyň uzynlygy we amortizatoryň berkligi bilen kesgitlenip bilner.

“MakFerson” asmagynyň artykmaçlygy, sürüjiniň amatly ýerine ýetirijiliginiň kanagatlanarly bolmagy we gurluşy kiçi we nepis bolup, awtoulagdaky oturgyç giňişligini giňeldip biler.Şeýle-de bolsa, göni çyzykly gurluşy sebäpli, çep we sag taraplara täsir etmek üçin bloklaýjy güýç ýetmezçilik edýär we tormoz garşy baş atmak täsiri pes.

SADW (2)

Multilink:
Köp baglanyşyk asma, dört baglanyşyk, bäş baglanyşyk we ş.m. ýaly birneme ösen asma.Asmanyň amortizatorlary we rulon çeşmeleri, MacPherson süspansiýalary ýaly ruluň üstünde aýlanmaýar;tigirleriň ýer bilen kontakt burçuny has takyk dolandyryp bolýar, bu awtoulagyň oňat işlemegine durnuklylyk berýär we teker könelmegini azaldýar.

Şeýle-de bolsa, köp baglanyşyk asma köp bölekleri ulanýar, köp ýer tutýar, çylşyrymly gurluşy we gymmat.Bahasy we giňişligi sebäpli kiçi we orta awtoulaglar seýrek ulanylýar.

Goşa arzuwlar:
Iki goşa süňkli asma goşa golly garaşsyz asma hem diýilýär.Jübüt arzuw süňküniň asma iki ýokarky we aşaky arzuw süňkleri bar we gapdal güýç bir wagtyň özünde iki arzuw süňkleri tarapyndan sorulýar.Sütün diňe ulagyň korpusynyň agramyny göterýär, şonuň üçin gapdal berkligi uly.Iki goşa asma asmanyň ýokarky we aşaky A şekilli isleg süňkleri öň tigirleriň dürli parametrlerini takyk ýerleşdirip biler.Öňki tigir burçlananda, ýokarky we aşaky arzuw süňkleri bir wagtyň özünde tekeriň gapdal güýjüni siňdirip biler.Mundan başga-da, isleg süňküniň transvers berkligi birneme uludyr, şonuň üçin rul az bolýar.

MakFerson asma bilen deňeşdirilende, goşa isleg süňküniň goşmaça ýokarky rokeri bar, bu diňe bir has uly ýer tutmaly bolman, eýsem ýerleşiş parametrlerini kesgitlemegi hem kynlaşdyrýar.Şonuň üçin giňişlik we çykdajylar sebäpli bu asma, adatça kiçi awtoulaglaryň öň okunda ulanylmaýar.Smallöne kiçijik togalanmagyň, sazlanyp bilinýän parametrleriň, uly teker aragatnaşygynyň we berk tutma öndürijiliginiň artykmaçlyklary bar.Şonuň üçin arassa gan sport awtoulaglarynyň köpüsiniň öňdäki asmagy goşa islegli asmany kabul edýär.Iki goşa süňkli asma sport asmanydyr diýmek bolar.“Ferrari”, “Maserati” we “F1” ýaryş awtoulaglary ýaly superkarlaryň hemmesi goşa arzuwly öň asma ulanylýar.

Goşa arzuwlar:
Iki goşa süňkli asma we goşa islegli asma asmanyň köp umumylygy bar, ýöne gurluşy goşa islegli asma görnüşinden has ýönekeý, bu goşa islegli asma görnüşiniň ýönekeý görnüşi hem bolup biler.Iki goşa süňkli asma ýaly, goşa islegli asmanyň gapdal berkligi birneme uludyr we ýokarky we aşaky roker gollary köplenç ulanylýar.Şeýle-de bolsa, goşa goşa arzuwlaryň ýokarky we aşaky gollary uzynlyk görkeziji rol oýnap bilmeýär we ýol görkezmek üçin goşmaça galstuklar gerek.Jübüt arzuw süňkleri bilen deňeşdirilende, goşa islegli asmanyň has ýönekeý gurluşy, MakFerson asma bilen goşa islegli asma aralygyndadyr.Gowy sport görkezijisine eýedir we köplenç A synpynda ýa-da B klas maşgala awtoulaglarynda ulanylýar.
Jinjiang Huibang Zhongtian Machinery Co., Ltd. 1987-nji ýylda döredildi. Gözleg we gözleg işlerini, dürli görnüşli awtoulag şassi böleklerini öndürmek we satmagy birleşdirýän häzirki zaman toplumlaýyn öndüriji.Güýçli tehniki güýç."Hil ilki, abraý ilki, müşderi ilki" ýörelgesine laýyklykda, ýokary, arassalanan, hünärmen we ýörite önümleriň ýöriteleşdirilmegine tarap dowam ederis we köp sanly içerki we daşary ýurt müşderilerine tüýs ýürekden hyzmat ederis!


Iş wagty: Apr-23-2023